Orgány

Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, výkonný riaditeľ a revízna komisia.

Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, výkonný riaditeľ a revízna komisia. Členom predstavenstva , revíznej komisie a výkonným riaditeľom môže byť iba fyzická osoba. Štatutárnym orgánom asociácie je výkonný riaditeľ.

Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom asociácie. Schvaľuje stanovy a ich zmeny, rozpočet a výsledky hospodárenia, správu revíznej komisie a s konečnou platnosťou rozhoduje o vylúčení člena z asociácie. Predstavenstvo asociácie alebo výkonný riaditeľ zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia najmenej raz za rok. Predstavenstvo asociácie alebo výkonný riaditeľ sú povinní zvolať valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. Valné zhromaždenie volí členov predstavenstva.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je orgánom asociácie, ktorý usmerňuje a riadi činnosť asociácie medzi dvoma valnými zhromaždeniami. Predstavenstvo má 9 členov, ktorých funkčné obdobie je trojročné.

Výkonný riaditeľ

Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom asociácie. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie (aj) z externého prostredia na funkčné obdobie 3 rokov. Výkonný riaditeľ koná za asociáciu samostatne.

Revízna komisia

Revízna komisia je kontrolným orgánom asociácie, ktorý preveruje spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom asociácie. Revízna komisia má predsedu a dvoch členov volených valným zhromaždením na obdobie troch rokov.

PREDSTAVENSTVO

Alexej Fulmek
predseda predstavenstva

Marian Zima
podpredseda predstavenstva

ČLENOVIA PREDSTAVENSTVA

Ján Svoboda
OUR MEDIA SR, a.s.

Peter Halász
JAGA GROUP, s.r.o.

Vladimír Mužík
MAFRA Slovakia a.s.

Michal Teplica
News and Media Holding a.s.

Lukáš Fila
N Press s.r.o.

Martin Mác
Zoznam, s.r.o.

Marek Václavík
Ringier Slovakia Media s.r.o.

VÝKONNÝ RIADITEĽ

Eva Pauliaková

REVÍZNA KOMISIA

Mária Reháková
predsedníčka revíznej komisie

Martin Pastierovič
člen revíznej komisie

Ladislav Ollé
člen revíznej komisie

© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR