História

Štvrťstoročie Asociácie tlačených a digitálnych médií

Asociácia tlačených a digitálnych médií si pripomína štvrťstoročie od svojho založenia. Dokumentujú to dnes už historické stanovy z apríla 1991, ktoré prijalo vtedy práve zrodené Združenie vydavateľov periodickej tlače Slovenska. Zaradili sme sa tak medzi krajiny, kde strešná organizácia vydavateľov novín a časopisov reprezentuje nielen túto významnú súčasť mediálneho podnikania, ale súčasne vyjadruje existenciu štandardných spoločenských štruktúr aj na poli informácií a slobody tlače a prejavu.
Asociácia vydavateľov tlače od samého počiatku po súčasnosť zdôrazňovala dve hlavné a navzájom neoddeliteľné línie svojich aktivít. Na jednej strane podporu a presadzovanie spoločného postupu pri vytváraní čo najlepších podmienok pre toto odvetvie mediálneho priemyslu zo strany štátu a ďalších partnerov, najmä polygrafického priemyslu, distribútorov tlače, zadávateľov reklamy a reklamných a mediálnych agentúr. Základnou a nevyhnutnou podmienkou pre to však vždy bola a je najmä sloboda tlače, prejavu a informácií, priestor pre pluralitu a nezávislosť médií. Týmto princípom bola a je Asociácia po celý čas svojej existencie bez kompromisov verná.

Prvé kroky

Združenie vydavateľov vzniklo v čase existencie Českej a Slovenskej Federatívnej republiky. Už táto gramatická zvláštnosť s veľkými písmenami, krátko pred tým „pomlčková vojna“ a ďalšie vážne i žabomyšie spory vytvárali často napäté vzťahy medzi českými a slovenskými stranami spoločných štruktúr. Vydavatelia tlače v tom boli svetlou výnimkou. Takmer súčasne vznikli samostatné organizácie českých a slovenských vydavateľov, ktoré sa bez problémov a kolegiálne zhodli na rovnocennej spolupráci a samostatnom členstve v medzinárodných asociáciách vydavateľov.

A nemožno obísť významnú úlohu rakúskych priateľov pri vzniku našej organizácie vydavateľov. V krajine našich susedov už od roku 1946 kvalitne fungoval Zväz rakúskych novín / Verband Österreichischer Zeitungen, VÖZ / a táto vydavateľská asociácia bola pre nás nielen inšpiráciou, ale aj konkrétnym vzorom. Pri vzniku Združenia vydavateľov a tvorbe prvých stanov veľmi cennú pomoc poskytol najmä Dr. Walter Schaffelhofer, ktorý bol viac ako 23 rokov generálnym sekretárom VÖZ a pri príležitosti nášho jubilea mu patrí naša úprimná vďaka.

Principiálne postoje

V nových podmienkach po roku 1989 celá spoločnosť musela riešiť množstvo závažných úloh, postavenie médií, sloboda tlače a vyjadrovania patrila medzi ne. Noviny a časopisy a organizácia vydavateľov v tom vždy zaujímala a zaujíma principiálne postoje a slúži ku cti našej komunite, že od tejto línie nikdy neuhla. Bolo tak napriek viacerým tvrdým útokom, ktoré sa odohrávali predovšetkým v troch rovinách – cez mediálnu legislatívu, zneužívanie súdnych žalôb a snahy podkopať ekonomickú základňu vydávania tlače.

 

Kombinácia všetkých týchto nástrojov bola najagresívnejšia v rokoch 1992 – 1998. Symbolom môže byť zjavne politicky motivovaný pokus o razantné zvýšenie daňového zaťaženia pre väčšinu novín a časopisov v roku 1997. Odpoveďou boli známe biele stránky, prázdne titulné strany najvýznamnejších denníkov. Bol to napokon jeden z mála príkladov, keď sa mečiarovská administratíva musela vzdať.

 

Vtedy sme ešte netušili, že podobnú zbraň budeme musieť použiť o viac než desať rokov neskôr. Bolo to v roku 2008 v zápase o nový tlačový zákon. Hoci z neho napokon vypadli najbrutálnejšie pasáže, optimálnu, na európske pomery štandardnú mediálnu legislatívu nemáme dodnes. To v kombinácii so zneužívaním v mnohom chorej súdnej praxe znova a znova komplikuje vydavateľom a novinárom život.

 

Pripomeňme ešte ďalší dramatický moment z roku 1998. Vydavatelia ostro protestovali proti privatizácii kľúčového distribútora tlače, Poštovej novinovej služby, tlačiarenskou firmou Danubiaprint a upozorňovali na politické aj ekonomické riziká tohto kroku. O rok už Danubiaprint a zakrátko aj PNS boli v konkurze, vydavatelia prišli približne o tretinu ročných príjmov z predaja tlače. To, že túto situáciu zvládli, je dôkazom, že napriek všetkým peripetiám má toto odvetvie dobré základy.

Štandardné štruktúry

Vhodné podmienky pre vydávanie novín a časopisov predpokladajú okrem iného vytvorenie štandardných štruktúr, inštitúcií a nástrojov, ktoré s tým súvisia. Jednou z nich je Kancelária pre overovanie nákladov – ABC SR, ktorá najmä zásluhou organizácie vydavateľov vznikla v roku 1999. Aj pri tom sme využili skúsenosti vyspelejších kolegov – zo Švajčiarska a Európskej sekcie Medzinárodnej federácie kontrolných úradov pre náklady a tiež z Nemecka. V praxi boli pre nás cenné najmä postupy českých kolegov.

 

V roku 2001 vydavatelia spolu so Slovenským syndikátom novinárov založili Asociáciu na ochranu novinárskej etiky a ako jej výkonný orgán Tlačovú radu Slovenskej republiky. Táto inštitúcia na princípe samoregulácie na základe podnetov verejnosti dozerá na dodržiavanie etických zásad v periodickej tlači. Ak sme spomínali pomoc rakúskych priateľov pri vzniku združenia vydavateľov, nuž v tomto sme ich predbehli a ich tlačová rada vznikla až v roku 2010.

 

Asociácia vydavateľov tlače, ktorá je reprezentatívnou organizáciou odvetvia ani nie tak počtom členov, ale najmä tým, že združuje vydavateľov všetkých rozhodujúcich printových médií, sa usiluje aktívne reagovať aj na ďalšie otázky. Spomeňme niekoľko výskumov a kampaní, podporujúcich výhodnosť reklamy v tlači. Dôležitá je tiež snaha o zlepšenie autorského zákona a boj proti zneužívaniu jeho medzier najmä zo strany niektorých monitorovacích agentúr.

 

Mohli by sme vymenovať viacero osobností z vydavateľského a novinárskeho prostredia, ktoré výrazne prispeli k jasnej a principiálnej línii asociácie a jej rôznym aktivitám. Za všetkých si pripomeňme Michala Arpáša, s ktorým sme sa navždy rozlúčili vlani v novembri a ktorý bol v rokoch 2010 až 2015 predsedom predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače.

Čas zmien

Štruktúra periodickej tlače sa v posledných takmer troch desaťročiach dynamicky menila. V roku 1989 bolo na Slovensku dvanásť denníkov, v čase vzniku Združenia vydavateľov ich bolo už osemnásť a v roku 1993 dosiahol počet denníkov vrchol, dvadsať. Počet registrovaných časopisov bol v roku 1989 niečo vyše tristo, v nasledujúcich rokoch rýchle stúpal a za necelé desaťročie prekročil tisícku. Dnes je na Slovensku jedenásť denníkov a rozsiahla ponuka časopisov najrôznejšieho zamerania.

 

Najväčšou výzvou je nesporne nástup digitálnej éry. Všade na svete elektronická komunikácia uberá klasickej periodickej tlači čitateľov a znižuje náklady. Dôležité však je, túto výzvu prijať aktívne a využiť jej pozitívne stránky. Vydavateľ nie je zjednodušene ten, kto potlačí kvantá papiera. Vydavateľský subjekt je predovšetkým schopný vysoko profesionálne, transparentne a kompetentne získavať a spracúvať overené informácie a šíriť ich v štruktúrovanej a hierarchizovanej podobe rôznymi komunikačnými kanálmi. To je v dnešnej dobe, keď sociálne siete a ďalšie nástroje komunikácie priniesli jej veľkú demokratizáciu, ale aj neprehľadnosť, veľká devíza. Súčasne sa dá predpokladať, že tak, ako klasická tlač nezanikla viac než pol tisícročia od čias, čo ju vynašiel Guttenberg, nestane sa tak ani v dnešných časoch. A tradičné metódy informovania nájdu optimálny súlad s novými, z ktorých niektoré teraz iba tušíme.

 

Asociácia vydavateľov tlače, noviny a časopisy na Slovensku majú za sebou pozoruhodné štvrťstoročie. Aké bude ďalšie, závisí nielen od vydavateľov a novinárov, ale nemenej od čitateľov a prijímateľov informácií, od spoločenského vývoja, ktorého zrkadlom sú médiá.

Miloš Nemeček

PhDr. Miloš Nemeček bol v rokoch 1991 až 2010 predsedom Združenia vydavateľov periodickej tlače Slovenska

– Publikované dňa 8.6.2016 pri príležitosti osláv 25. výročia vzniku Asociácie vydavateľov tlače.

Fotografie zo slávnostného rautu pri príležitosti 25. výročia Asociácie

© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR