Stanovy

Stanovy Asociácie tlačených a digitálnych médií

I . Všeobecné ustanovenia

 1. Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM (anglický názov Association of Print and Digital Media) – (ďalej len “asociácia” alebo ATDM”) je občianske združenie fyzických a právnických osôb,
  (i) ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách, ktoré ATDM chápe ako formu vydavateľskej činnosti;
  (ii) ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú spravodajský, zábavný a iný žurnalistický obsah na digitálnych mediálnych platformách bez súčasného vydávania a distribúcie periodickej tlače.

 2. Asociácia, ako samostatný právny subjekt, je nadstranícka organizácia nezávislá od politických, ideologických a náboženských orgánov.
 3. Sídlom asociácie je Bratislava.
 4. Adresa sídla asociácie je Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava. O zmene adresy sídla rozhoduje Predstavenstvo.

II. Úlohy a poslanie asociácie

Asociácia tlačených a digitálnych médií:

 1. zastupuje a presadzuje záujmy svojich členov v styku so štátnymi, samosprávnymi a inými orgánmi a organizáciami doma i v zahraničí s dôrazom na ochranu základných ľudských práv – slobody prejavu a práva na informácie;
 2. zasadzuje sa o vytváranie a skvalitňovanie podmienok pre vydávanie periodickej tlače na Slovensku, ako aj distribúciu a šírenie jej obsahu na všetkých mediálnych platformách, pre poskytovanie obsahu na digitálnych mediálnych platformách;
 3. ctí si, rešpektuje, chráni a presadzuje slobodu prejavu, právo na informácie a slobodu podnikania v zmysle Ústavy SR, zákonov a Slovenskou republikou ratifikovaných medzinárodných dokumentov;
 4. koordinuje postup vydavateľov a členov v rozhodujúcich vydavateľských otázkach a v otázkach spoločného záujmu a v rokovaniach o týchto otázkach ich zastupuje
 5. podporuje odborné zdokonaľovanie sa a vzdelávanie vydavateľov, novinárov a redaktorov;
 6. poskytuje odborné poradenstvo pre svojich členov, pre tieto účely si vytvára odborné komisie a realizuje výskumy;
 7. podporuje stavovskú spolupatričnosť a chráni profesionálnu česť svojich členov, v prípade potreby im zabezpečuje právnu pomoc;
 8. zastupuje svojich členov v medzinárodných organizáciách;
 9. popularizuje a propaguje činnosť asociácie a jej členov doma i v zahraničí;
 10. hospodári so svojím majetkom v prospech svojich členov;
 11. vyjadruje sa k právnym úpravám, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú podnikateľskej činnosti svojich členov;
 12. informuje svojich členov o všetkých aktuálnych otázkach, ktoré sa týkajú činnosti asociácie a prizýva ich k rokovaniach o naliehavých otázkach jej činnosti;
 13. presadzuje a podporuje dodržiavania etických noriem v oblasti žurnalistiky a posilňuje samoregulačné tendencie v prípade kontroly novinárskej etiky;

III. Členstvo v asociácii

 1. Členstvo v asociácii je individuálne, kolektívne a čestné.
 2. Členom sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá (i) pôsobí v SR ako vydavateľ a/alebo distribútor periodickej tlače, (ii) poskytuje obsah na digitálnych mediálnych platformách, (iii) a písomne sa prihlásila vyplnením riadnej prihlášky a bola prijatá na základe rozhodnutia predstavenstva asociácie alebo na základe rozhodnutia valného zhromaždenia asociácie. Predstavenstvo má právo slobodne sa rozhodnúť, či prijme alebo neprijme kandidáta, ktorý vyplnil riadnu prihlášku za člena asociácie. Za prijatie kandidáta za člena asociácie musí hlasovať nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva, takže minimálne 5 členov predstavenstva.
 3. Individuálnym členom je člen, ktorý nie je pridruženým členom podľa čl. III bodu 4 týchto stanov. Na valnom zhromaždení asociácie ho zastupuje štatutárny zástupca alebo osoba ním poverená v písomnej podobe. Na valnom zhromaždení má individuálny člen k dispozícií jeden hlas.
 4. Kolektívnym členom je organizácia vydavateľov, poskytovateľov obsahu na digitálnych mediálnych platformách, združených na odvetvovom, regionálnom alebo inom princípe (napríklad dcérske spoločnosti). Člen, ktorý je združený na základe kolektívneho členstva je pridruženým členom. Kolektívny člen zaplatí členské príspevky jednou platbou za svojich pridružených členov vo výške, ktorú na daný rok stanovilo predstavenstvo asociácie. Kolektívneho člena zastupuje štatutárny zástupca organizácie, ktorá je kolektívnym členom asociácie, alebo písomne poverený zástupca tejto organizácie. Kolektívny člen má na valnom zhromaždení jeden hlas na každých päť jeho pridružených členov, každý hlas je len za uzatvorenú päticu pridružených členov, maximálne však do výšky štyroch hlasov na 20 pridružených členov.
 5. Čestným členom alebo čestným predsedom asociácie môže byť významná osobnosť z oblasti vydávania tlače, žurnalistiky, novinárskeho školstva a vedy, distribúcie tlače prípadne príbuzných oblastí, oblasti televízneho a rozhlasového vysielania, ktorú schváli na valnom zhromaždení väčšina prítomných členov. Čestný člen má právo zúčastňovať sa na valnom zhromaždení, na zasadnutiach predstavenstva a odborných komisií, ale nemá právo hlasovať.
 6. Členstvo v asociácii nie je obmedzené členstvom v iných organizáciách.
 7. Členstvo v asociácii zaniká vystúpením člena, jeho vylúčením, zánikom člena – právnickej osoby bez právneho nástupcu, zánikom člena – právnickej osoby, hoci aj s právnym nástupcom, smrťou člena – fyzickej osoby, zánikom vydavateľského oprávnenia, neplatením členských príspevkov (podľa čl. IV. bodu 8.) a zánikom asociácie.

IV. Práva a povinnosti

 1. Každý člen asociácie má rovnaké práva i povinnosti (okrem pridružených členov, ktorí vykonávajú svoje práva prostredníctvom kolektívneho člena, a čestných členov, prípadne čestného predsedu).
 2. Člen má právo voliť a byť volený do orgánov asociácie. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie čl. V. bodu 1 týchto stanov.
 3. V súlade so stanovami má člen právo využívať poradenskú a právnu pomoc, ako aj ostatné výhody členstva v asociácii.
 4. Člen je povinný dodržiavať stanovy asociácie, v prípade vydavateľov zásady vydavateľskej etiky a všeobecne záväzné predpisy.
 5. Člen je povinný informovať predstavenstvo asociácie o zmenách vo svojom postavení, ktoré súvisia s podmienkami členstva v asociácii.
 6. Člen je povinný platiť členské príspevky asociácii vo výške a v termínoch schválených predstavenstvom asociácie. Predstavenstvo asociácie písomne oznámi pre každý rok členom výšku členských príspevkov a termín platby. Členské príspevky platia individuálni členovia každý zvlášť a kolektívny člen naraz za každého pridruženého člena podľa rozhodnutia predstavenstva asociácie.
 7. Predstavenstvo môže za porušenie všeobecne záväzných predpisov, závažné priestupky voči etike, ktoré takto klasifikujú rozhodnutia Tlačovo-digitálnej rady SR, nedodržiavania stanov a neplatenie členských príspevkov vylúčiť člena z asociácie. O vylúčení rozhoduje predstavenstvo asociácie kvalifikovanou väčšinou hlasov svojich členov. Proti vylúčeniu je možné písomne sa odvolať do 90 dní na valné zhromaždenie asociácie. Odvolanie má odkladný účinok.
 8. V prípade, že člen nezaplatí členský príspevok v lehote jeho splatnosti, jeho členstvo bez ďalšieho zaniká v 90-ty kalendárny deň od uplynutia lehoty splatnosti členského príspevku, ak ani do tohto dňa nebol členský príspevok spolu s ostatnými záväzkami člena voči asociácii dodatočne členom uhradený.

V. Orgány asociácie

 1. Orgánmi asociácie sú valné zhromaždenie, predstavenstvo, výkonný riaditeľ a revízna komisia. Členom predstavenstva, revíznej komisie a výkonným riaditeľom môže byť iba fyzická osoba. Štatutárny orgánom asociácie je výkonný riaditeľ.
 2. Valné zhromaždenie všetkých členov je najvyšším orgánom asociácie. Schvaľuje stanovy a ich zmeny, rozpočet a výsledky hospodárenia, správu revíznej komisie a s konečnou platnosťou rozhoduje o vylúčení člena z asociácie.
 3. Predstavenstvo asociácie alebo výkonný riaditeľ zvoláva zasadnutie valného zhromaždenia najmenej raz za rok. Predstavenstvo asociácie alebo výkonný riaditeľ sú povinní zvolať valné zhromaždenie aj vtedy, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov, a to do 30 dní od doručenia písomnej žiadosti. Zasadanie Valného zhromaždenia môže byť vedené (i) na osobnom stretnutí za prítomnosti jeho členov, (ii) formou on-line stretnutia za prítomnosti jeho členov, (iii.) formou „per rollam“ hlasovania. V prípade, ak je zasadanie vedené formou „per rollam“ tak výkonný riaditeľ na pokyn predsedu predstavenstva zašle v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým členom spolu s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Člen valného zhromaždenia hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí výkonný riaditeľ, pričom okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať aj presné znenie schvaľovaného rozhodnutia. V prípade, že sa člen nevyjadrí v stanovenej lehote, prihliada sa na to, ako keby sa takýto člen zdržial hlasovania. Výkonný riaditeľ je povinný z výsledkov hlasovania „per rollam“ spraviť zápisnicu a oznámiť ich všetkým členom valného zhromaždenia najneskôr do 48 hodín (štyridsaťosem hodín) od uplynutia lehoty na hlasovanie“.
 4. Valné zhromaždenie volí deväť členov predstavenstva. Hlasovať na valnom zhromaždení môžu len individuálni a kolektívni členovia. Individuálni členovia majú jeden hlas, kolektívni členovia majú jeden hlas za každých piatich individuálnych členov s obmedzením podľa článku III. bodu 4. Stanov.
 5. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné pri nadpolovičnej účasti všetkých jeho členov. Rozhodnutie je platne prijaté, ak ho v hlasovaní podporí nadpolovičná väčšina prítomných členov asociácie. Hlasovanie na valnom zhromaždení je verejné. Valné zhromaždenie si môže počas svojho zasadania vyhradiť body, o ktorých bude hlasovať tajne.
 6. Pri nedostatočnej účasti členov na valnom zhromaždení sú predstavenstvo alebo výkonný riaditeľ oprávnení zvolať do jedného mesiaca náhradné valné zhromaždenie. Náhradné valné zhromaždenie prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov bez ohľadu na ich počet.
 7. Predstavenstvo je orgánom asociácie, ktorý usmerňuje a riadi činnosť asociácie medzi dvoma valnými zhromaždeniami. Predstavenstvo má 9 členov, ktorých funkčné obdobie je trojročné.
 8. Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov predstavenstva na osobnom stretnutí alebo formou on-line stretnutia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu asociácie, ktorého si predstavenstvo asociácie volí zo svojho stredu. Predstavenstvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná na jeho zasadaní nadpolovičná väčšina všetkých členov predstavenstva, t.j. minimálne 5 členov. V prípade rozhodovania o vylúčení člena z asociácie podľa čl. IV. bodu 7 týchto stanov je rozhodnutie platne prijaté, ak zaň hlasovalo najmenej 6 členov predstavenstva. Predstavenstvo môže hlasovať o uzneseniach a schvaľovať ich aj prostredníctvom e-mailu „per rollam“. Predseda predstavenstva zašle v elektronickej podobe návrh znenia rozhodnutia všetkým členom predstavenstva spolu s uvedením lehoty, do ktorej môžu zaslať svoj hlas za predmetný návrh. Člen predstavenstva hlasuje na základe výzvy a formou, ktorú určí predseda predstavenstva, pričom okrem výslovného súhlasu musí jeho hlasovanie obsahovať aj presné znenie schvaľovaného rozhodnutia. V prípade, že sa člen predstavenstva nevyjadrí v stanovenej lehote, prihliada sa na to, ako keby sa takýto člen zdržal hlasovania. Predseda predstavenstva je povinný výsledky hlasovania „per rollam“, v elektronickej podobe oznámiť všetkým členom predstavenstva najneskôr do 48 hodín (štyridsaťosem hodín) od uplynutia lehoty na hlasovanie a je povinný zdokumentovať výsledky každého hlasovania. V neprítomnosti predsedu vydávajú a podpisujú stanoviská ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva po predchádzajúcom schválení textu stanoviska predstavenstvom. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva vedú rokovanie predstavenstva a rozhodovanie per rollam predstavenstva dvaja podpredsedovia predstavenstva zvolení predstavenstvom zo svojho stredu.
 9. Členstvo v predstavenstve zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením z funkcie člena predstavenstva, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, zvolením člena predstavenstva do funkcie výkonného riaditeľa a úmrtím alebo v prípade vydavateľov ukončením činnosti v oblasti vydávania periodickej tlače vo vydavateľstve, ktoré daný člen predstavenstva reprezentoval. V prípade poskytovateľov obsahu na digitálnych mediálnych platformách ukončením tejto činnosti, prípadne z iných vážnych dôvodov ako sú vážne zdravotné dôvody, porušenie stanov ATDM a pod. V prípade zániku členstva v predstavenstve môže predstavenstvo kooptovať do tohto orgánu náhradného člena, pričom výkon funkcie takéhoto náhradného člena je obmedzený do konania ďalšieho valného zhromaždenia. Najbližšie valné zhromaždenie zvolí a potvrdí vo funkcii kooptovaného člena predstavenstva alebo do tejto funkcie zvolí inú osobu, pričom zosúladí dĺžku funkčného obdobia takéhoto člena s obdobím ostatných členov predstavenstva.
 10. Výkonný riaditeľ je štatutárnym orgánom asociácie. Výkonného riaditeľa volí valné zhromaždenie (aj) z externého prostredia na funkčné obdobie 3 rokov. Výkonný riaditeľ koná za asociáciu samostatne. Výkonný riaditeľ podlieha pokynom predstavenstva a valného zhromaždenia asociácie, ktoré mu môžu udeľovať pokyny. V prípade rozporu má pokyn valného zhromaždenia prednosť pred pokynom predstavenstva. Výkonný riaditeľ je oficiálnym reprezentantom asociácie a vydáva stanoviská asociácie po predchádzajúcom schválení predstavenstvom. Funkcia výkonného riaditeľa zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením z funkcie, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony alebo odvolaním valným zhromaždením na návrh predstavenstva alebo 1/3 členov asociácie.
 11. Predstavenstvo najmenej raz štvrťročne zvoláva predseda asociácie. Mimoriadne zasadnutie predstavenstva zvolá predseda asociácie, ak o to požiada najmenej jedna tretina členov predstavenstva. Predstavenstvo sa riadi vlastným rokovacím poriadkom. O svojej činnosti podáva správu valnému zhromaždeniu.
 12. Revízna komisia je kontrolným orgánom asociácie, ktorý preveruje spôsob hospodárenia a nakladania s majetkom asociácie.
 13. Revízna komisia má predsedu a dvoch členov volených valným zhromaždením na obdobie troch rokov. Člen predstavenstva nemôže byť zároveň členom revíznej komisie ani výkonným riaditeľom (zvolením do funkcie výkonného riaditeľa zaniká členstvo v predstavenstve alebo v revíznej komisii). Členstvo v revíznej komisii zaniká uplynutím funkčného obdobia, odstúpením z funkcie, pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, zvolením člena do funkcie výkonného riaditeľa a úmrtím, alebo ukončením činnosti v oblasti vydávania periodickej tlače vo vydavateľstve, ktoré daný člen revíznej komisie reprezentoval. V prípade zániku členstva v revíznej komisii môžu zostávajúci dvaja členovia revíznej komisie kooptovať do tohto orgánu tretieho člena, výkon funkcie takéhoto náhradného člena je obmedzený do konania ďalšieho riadneho valného zhromaždenia. Najbližšie riadne valné zhromaždenie zvolí a potvrdí vo funkcii kooptovaného člena revíznej komisie alebo do tejto funkcie zvolí inú osobu, pričom zosúladí dĺžku funkčného obdobia takéhoto člena s obdobím ostatných členov revíznej komisie. V prípade, že sa zostávajúci dvaja členovia nedohodnú do 60 dní na osobe kooptovaného člena revíznej komisie alebo zanikne mandát naraz dvom členom revíznej komisie, musí predstavenstvo zvolať do 90 dní mimoriadne valné zhromaždenie za účelom voľby členov revíznej komisie.
 14. Revízna komisia vykonáva previerku hospodárenia raz za rok. Správu o hospodárení a svojej činnosti podáva valnému zhromaždeniu.

VI. Hospodárenie a majetok

 1. Prostriedky na svoju činnosť získava asociácia najmä z členských príspevkov, darov, dotácií a iných zdrojov.
 2. O nakladaní s prostriedkami a o nadobúdaní hnuteľného a nehnuteľného majetku rozhoduje predstavenstvo v súlade s plánom činnosti a schváleným rozpočtom.

VII. Zánik asociácie

 1. Asociácia zanikne, ak o zrušení a zániku rozhodne valné zhromaždenie podľa článku V., odst. 5, alebo 6.
 2. O naložení s majetkom asociácie rozhodne na návrh likvidátora valné zhromaždenie podľa článku V.,odst. 5 alebo 6.
 3. Po zrušení asociácie bude vykonaná likvidácia. Na likvidáciu sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce likvidáciu obchodných spoločností. Za likvidátora asociácie bude valným zhromaždením zvolený výkonný riaditeľ alebo predseda predstavenstva.

Prijaté na Valnom zhromaždení v Bratislave dňa dňa 26. apríla 2021.

Týmito stanovami sa rušia stanovy vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-3843-10.

© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR