Ochrana vašich osobných údajov nám nie je ľahostajná

Prichádza zmena v ochrane osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov fyzických osôb nadobudlo 25. 5. 2018 účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (v angličtine General Data Protection Regulation, v skratke GDPR) ako aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.

Tieto predpisy zvyšujú úroveň ochrany osobných údajov.

Kto sme a ako prichádzame do styku s vašimi osobnými údajmi

Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM je občianske združenie fyzických a právnických osôb, ktoré na území Slovenskej republiky vydávajú a distribuujú periodickú tlač a poskytujú jej obsah na všetkých mediálnych platformách, ktoré ATDM chápe ako formu vydavateľskej činnosti. Členmi sú najväčšie slovenské mediálne domy a čestným členom je aj národný distribútor.

S vašimi osobnými údajmi prichádzame do styku spravidla tak, že nám tieto poskytujete v súvislosti s naším obchodným vzťahom alebo iným zmluvným vzťahom.

Prečo pracujeme s vašimi osobnými údajmi?

Vaše osobné údaje spracúvame v rozsahu, v akom je to nevyhnutné, aby sme si mohli splniť svoju zmluvnú povinnosť voči vám.

Konkrétne informácie o spracúvaní vašich osobných údajov, podľa charakteru zmluvného vzťahu a poskytovanej služby, nájdete tu:

Aké osobné údaje spracúvame?

Spracúvame vaše osobné údaje len v nevyhnutnom rozsahu, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre daný účel spracúvania.

Poskytujeme vaše osobné údaje iným subjektom?

Niektoré situácie vyžadujú, aby vaše osobné údaje boli poskytnuté aj iným subjektom. Spravidla ide o štátne orgány a inštitúcie, ale môže ísť aj o našich obchodných partnerov alebo subdodávateľov, ktorí vaše osobné údaje spracúvajú v našom mene a dodržujú všetky nevyhnutné opatrenia pre bezpečné spracúvanie vašich údajov.

Ako dlho spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame len na nevyhnutnú dobu trvania účelu spracúvania, ktorá môže byť rôzna v závislosti od charakteru takéhoto účelu.

Pri obchodných partneroch spracúvame osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu a následne po dobu vyžadovanú osobitnými právnymi predpismi (napr. archivácie pre účtovné účely 10 rokov, daňové účely 10 rokov). Pokiaľ právny predpis nestanovuje dlhšiu dobu archivácie vaše osobné údaje uchovávame ešte po dobu plynutia všeobecnej premlčacej lehoty podľa Obchodného zákonníka, a to štyroch rokov po skončení zmluvného vzťahu.

Osobné údaje účastníkov konferencií spracúvame na dobu potrebnú na plnenie zmluvných povinností ako aj na dobu potrebnú na uplatnenie nárokov v prípadnom súdnom konaní, t. j. na dobu 3 rokov určenú podľa § 100 -114 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka.

V prípade zamestnancov osobné údaje uchovávame po dobu 50 rokov od začatia pracovného pomeru, najviac do 70. roku veku dotknutého zamestnanca, medzi iným za účelom zabezpečenia podkladov napr. pre odstránenie prípadných pochybností ohľadne platenia sociálnych odvodov.

Ak ste udelili našej spoločnosti súhlas s tým, aby sme Vás informovali o aktuálnych aktivitách nášho občianskeho združenia a ako aj našich členov, vaše osobné údaje spracúvame za vyššie uvedeným účelom až do odvolania Vášho súhlasu.

Aké máte práva?

Na ochranu vašich osobných údajov máte širokú škálu práv:

 • právo na informáciu o tom, aké údaje o vás spracúvame
 • právo na opravu, obmedzenie spracúvania, vymazanie alebo prenos vašich osobných údajov
 • právo namietať spracúvanie osobných údajov v rozsahu v akom sú spracúvané na základe oprávneného záujmu
 • právo kedykoľvek odvolať vami udelený súhlas
 • právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR

Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte záujem o bližšie informácie ohľadne vašich práv alebo máte záujem uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nás kontaktovať na tomto e-maile: vydavatelia@vydavatelia.sk, prípadne na korešpondenčnej adrese : Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava.

1. Zásady spracúvania osobných údajov

V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať na vyššie uvedených adresách.

2. Plnenie zákonných povinností

Vaše osobné údaje budeme po skončení nášho zmluvného vzťahu archivovať v nevyhnutnom rozsahu pre účely splnenia našich zákonných povinností vyplývajúcich nám z daňových a účtovných právnych predpisov a pre účely preukázania súladu plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov a pre účely preukázania plnenia našich povinností voči Úradu na ochranu osobných údajov v nevyhnutnom rozsahu najviac 4 roky od skončenia zmluvného vzťahu. Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

Súhlasy

Ak ste udelili súhlas s tým, aby sme vás informovali o aktuálnych aktivitách našej asociácie, ako aj obchodných informáciách zmluvných partnerov príslušnými komunikačnými kanálmi, spracúvame vaše osobné údaje na tento účel až do odvolania vášho súhlasu. O možnosti váš súhlas odvolať budete informovaní v každej obdržanej správe.

3. Kto môže mať prístup k vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie našich aktivít ako aj ďalších našich povinností využívame služby našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností môžu prichádzať do styku s vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh (sú teda našimi sprostredkovateľmi) alebo ako samostatní prevádzkovatelia vo svojom mene (sú tretími stranami).

Týmito subjektami sú minimálne naši partneri, prostredníctvom ktorých prevádzkujeme elektronické sídlo spoločnosti, elektronickú komunikáciu, účtovné a právne služby.

4. Aké sú vaše práva?

Ako užívateľ Služby ste dotknutou osobou (t. j. osobou, ktorej osobné údaje ako prevádzkovateľ spracúvame) a máte podľa kapitoly III nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) právo najmä:

 1. na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
 2. na prístup k vašim osobným údajom,
 3. na opravu vašich osobných údajov,
 4. na výmaz vašich osobných údajov,
 5. na obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov,
 6. právo na oznámenie, že vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
 7. na prenosnosť vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
 8. právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov ak je spracúvanie realizované na základe oprávneného záujmu,
 9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov, a
 10. právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, webové sídlo: www.dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo úradu na ochranu osobných údajov v členskom štáte vášho obvyklého pobytu alebo mieste výkonu vašej práce.

Naša asociácia má právo v prípade uplatnenia práva na namietanie spracúvania Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.

5. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva si môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu vydavatelia@vydavatelia.sk alebo písomnou žiadosťou odoslanou prostredníctvom pošty na adresu : Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava.

6. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti so zasielaním informácií o aktuálnych aktivitách ATDM môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom odkazu uvedeného priamo v elektronickej pošte kliknutím na odkaz „odhlásiť“, prípadne odkaz s obdobným názvom, ktorý obsahuje každá elektronická pošta marketingového charakteru, ktorú zaslala naša asociácia, alebo odoslaním e-mailu na e-mailovú adresu vydavatelia@vydavatelia.sk, prípadne prostredníctvom pošty na adrese: Asociácia tlačených a digitálnych médií – ATDM, Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava.