O čo ide dnes v Štrasburgu?

Homo digitalis, človek digitálne gramotný urobí tento úkon takmer každý deň. Navštívi stránku vyhľadávača, napríklad Googlu, do malého obdĺžnika napíše, čo práve hľadá (napríklad komunálne voľby) a vyhľadávač mu ponúkne linky na obsah niekoho iného. V takejto chvíli sa stáva Google distributérom obsahu, za ktorý nezaplatí ani cent. Možno by bolo všetko v poriadku, keby popri tom nepredával inzerciu, čo znamená, že si môžete kúpiť vo vyhľadávaní pozíciu, ktorá by bola viditeľnejšia ako je pozícia vášho konkurenta. Z vyhľadávania má Google vyše 80% svojich príjmov, je nesporné, že na vytváraní takéhoto obchodného modelu sa podieľajú aj vydavatelia svojim obsahom, ale nedostávajú za to žiadnu odmenu.

V dnešných novinách si môžete prečítať vyhlásenie slovenských vydavateľov a novinárov, ktorým podporujú schválenie smernice na posilnenej ochrany novinárskych textov, o ktorom bude európsky parlament hlasovať dnes v Štrasburgu. Stručne povedané, vydavatelia žiadajú spolu s ostatnými európskymi kolegami, aby najmä Google a Facebook, ale aj iné platformy platili za to, že súčasťou ich služieb je novinársky obsah. Nerád používam zjednodušené príklady, ale predstavte si, že pekáreň vyrába rohlíky a peniaze dostáva len distributér rohlíkov, ktorý by sa bránil argumentáciou, že v princípe aj tak nepredáva celé rohlíky, len dáva ľudom z rohlíkov uhryznúť a popri tom im ponúka nejaký iný produkt a inkasuje zaň peniaze, ktoré by inak dostala pekáreň.

Dôkazom, že sociálne siete využívajú obsah vydavateľov ako významnú súčasť svojej služby, je aj prieskum agentúry Nielsen, ktorý tvrdí, že až 47% dospelej populácie považuje Facebook a iné sociálne siete za svoj hlavný zdroj čerstvých správ a vo vekovej kategórii do 24 rokov je to dokonca 66% respondentov, hoci Facebook žiadne texty správ neprodukuje.

Slovenské vydavateľstvá stratili za ostatných desať rokov približne 400 miliónov euro inzertných tržieb. Väčšina týchto peňazí išla k vyspelým technologickým gigantom. Nie preto, že by vyrobili lepšie tlačené či digitálne noviny alebo vyprodukovali kvalitnejšie texty. Sú našim konkurentom s úplne iným produktom, s technológiou, ktorú vytvorili pre celý svet, s tržbami vyše 100 miliárd dolárov ročne a s našim obsahom, ktorý využívajú bezplatne. Aj preto potrebujeme dodatočné tržby, ktoré nám podľa nás patria, aby sme si naďalej mohli plniť našu spoločenskú rolu a prinášať verejnosti pravdivé a overené informácie.

Nechceme nič iné, len rovnakú ochranu pre texty ako má hudba a film.

Alexej Fulmek,
predseda predstavenstva Asociácie vydavateľov tlače

What’s going on in Strasbourg today?

The Homo digitalis, a digitally literate person will do this almost every day. They will visit a search engine, such as Google, type what they are currently looking for into the small rectangle designed for this task. The search engine will offer them links to someone else’s content. It is in this moment that Google becomes a distributor of content, that it does not pay a single cent for. Maybe all this would be alright, if only Google did not sell advertising as well – advertising, which gives you an option to pay for a position higher up in the search rankings than the position of your competitors. Google gets over 80% of its revenue from search. It is therefore indisputable that publishers contribute to this business model with their content. However, they do not receive any financial reward.

You can read in this days a statement by Slovak publishers and journalists in which they support the authorisation of a regulation that is to strengthen the protection of journalistic texts, which will be voted on by the European Parliament in Strasbourg today. In short, our publishers are asking – alongside their other European colleagues – for Google and Facebook but also other platforms to pay for their ability to include journalistic content in their offer. I do not like to use simplified examples, but imagine a bakery producing pastries and only the pastry distributor would get paid for the goods. They would then argue that they technically do not sell the whole pastries, they are just giving people a bite while offering a completely different product which they get the money for – money that the bakery would otherwise be getting.

The fact that social networks use content by publishers as an integral part of their services is proven by the Nielsen survey which states that up to 47% of the adult population in Slovakia considers Facebook and other social networks their main source of up-to-date information. In the age category of adults from 18 to 24 years, the percentage is even higher – coming up to 66% of respondents. Yet Facebook itself does not produce any original news – it merely uses content provided by publishers.

Slovak publishers have lost approximately 400 million euros in advertising revenues over the last ten years. Most of this money went to advanced technology giants. Not because they produce better (printed or digital) newspapers or texts of a higher quality. They have become our competitors by offering a completely different product with the technology they have created for the whole world with their revenues being over $100 million; and that was achieved with our content which they use free of charge. This is another reason why we need the additional revenue (which, in our opinion, we have a right to claim) so that we can continue to fulfill our social role and bring true and verified information to the public.

We want nothing more than the same protection for written word as there is for music and film.

Alexej Fulmek,
Chairman of the Slovak Press Publishers Association
© Asociácia tlačených a digitálnych médií
GDPR